Türkçe İngilizce Hesap Planı

ppposs-profit-800x800

60 BRÜT SATIŞLAR GROSS SALES 0,00
600 Yurtiçi Satışlar Domestıc Sales
601 Yurtdışı Satışlar Export Sales
602 Diğer Gelirler Other Income
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) SALES DEDUCTIONS 0,00
610 Satıştan İadeler(-) Sales Returns
611 Satış İskontoları(-) Sales Deductıons
612 Diğer İndirimler(-) Other Deductıons
NET SATIŞLAR NET SALES 0,00
62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-) COST OF SALES 0,00
620 Satılan Mamuller Maliyeti(-) Cost of Goods Sold (Product)
621 Satılan Ticari  Mallar Maliyeti(-) Cost of Goods Sold (Trade)
622 Satılan Hizmet Maliyeti(-) Cost of Servıces Rendered
623 Diğer Satışların Maliyeti(-) Cost of sales (Other)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES 0,00
63 FAALİYET GİDERLERİ(-) OPERATING EXPENSES 0,00
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) Research & Devpt Exp.
631 Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-) Mark. Sellıng & Dıstrıb Ext.
632 Genel Yönetim Giderleri(-) General Admınıstr. Exp.
FAALİYET KARI VEYA ZARARI OPERATING PROFIT OR LOSS 0,00
64 DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP. 0,00
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Dıvıdend Income From Affılıate
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Dıvıdend Inc. From Subsıdıarıes
642 Faiz Gelirleri Interest Income
643 Komisyon Gelirleri Commıssıon Income
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Provısıons No Longer Requıred
645 Menkul Kıymet Satış Karları Profıt on Sale of Marketables
646 Kambiyo Karları Profıt From Foreıgn Currencye
647 Reeskont Faiz Gelirleri Redıscount Interest Gaıns
649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar Other Operatıonal Incomes
65 DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-) EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP. 0,00
653 Komisyon Giderleri (-) Commıssıon Expenses
654 Karşılık Giderleri (-) Provısıons
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) Loss on Sale of Marketable sec
656 Kambiyo Zararları (-) Exchange Rates Losses
657 Reeskont Faiz Giderleri (-) Redıscount Interest Expense
659 Diğer Gider ve Zararlar (-) Other Ordınary Exp. Losses
66 FİNANSMAN GİDERLERİ(-) FINANCIAL EXPENSES 0,00
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Fınancıal Expenses (Short Term)
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Fınancıal Expenses (Long Term)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR  INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS 0,00
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR NON-OPERAT REVENUES / P 0,00
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Prıor Perıod Revenues / Profıt
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Other Non-Operat. Revenues / P
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) EXTRAORD EXPENSES LOSSE 0,00
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) Idle Capacıty Expenses Losses
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Prıor Perıod Expenses Losses
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) Other Extraord.ExpensesLosse
69 690.DÖNEM KARI VEYA ZARARI INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD 0,00
691 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) Prov/Taxes Statutory Oblıg. 0,00
692.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI NET PERIOD PROFIT OR LOSS 0,00

 

AKTİF (VARLIKLAR) ASSETS
1 DÖNEN VARLIKLAR CURRENT ASSETS
10 Hazır Değerler Liquid Assets 0,00
100 Kasa CASH AND CASH EQUIVALENTS
101 Alınan çekler CHEQUES RECEIVED
102 Bankalar CASH IN BANKS
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) CHEQUES ISSUED AND PAYMENT ORDERS (-)
108 Diğer Hazır Değerler OTHER LIQUID ASSETS
11 Menkul Kıymetler Securities 0,00
110 Hisse senetleri STOCKS
111 Özel Kesim Tahvil .Senet ve Bonoları OBLIGATION NOTES AND BONDS OF PRİVATE SECTOR
112 Kamu Kesimi Tahvil. Senet ve Bonoları OBLIGATION NOTES AND BONDS OF PUBLIC SECTOR
118 Diğer Menkul Kıymetler OTHER SECURITIES
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) SPECIAL ALLOWANCE FOR LOSS IN THE VALUE OF SECRITIES (-)
12 Ticari Alacaklar TRADE RECEIVABLE 0,00
120 Alıcılar BUYERS
121 Alacak Senetleri NOTES RECEIVABLE
122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) DISCOUNTS OF NOTES RECEIVABLE (-)
126 Verilen Depozito ve Teminatlar DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN
127 Diğer Ticari Alacaklar OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES
128 Şüpheli Ticari Alacaklar DOUBTFUL COMMERCIAL RECEIVABLE
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) ALLOWANCE FOR SPECIFIC DOUBFUL DEBTS (-)
13 Diğer Alacaklar OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES 0,00
131 Ortaklardan Alacaklar DUE FROM SHAREHOLDERS
132 İştiraklerden Alacaklar DUE FROM AFFILIATES
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar DUE FROM SUBSIDIARIES
135 Personelden Alacaklar DUE FROM STAFF
136 Diğer Çeşitli Alacaklar OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES
137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) REDISC./OTHER NOTES RECEIVAB (-)
138 Şüpheli Diğer Alacaklar OTHER DOUBTFUL RECEIVABLES
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) PROV./OTHER DOUBTFUL RECEIVAB. (-)
15 Stoklar INVENTORIES 0,00
150 İlk Madde ve Malzeme RAW MATERIALS AND SUPPLIES
151 Yarı Mamüller-Üretim WORK IN PROCESS
152 Mamüller FINISHED GOODS
153 Ticari Mallar COMMERCIAL GOODS
157 Diğer Stoklar OTHER INVENTORIES
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) PROV.FOR DECREASE VALUE OF IN (-)
159 Verilen Sipariş Avansları ADVANCES GIVEN FOR PURCHASES
17 Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maaliyetleri 0,00
170 Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maaliyetleri
179 Taşeronlara Verilen Avanslar
18 Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah. EXPENSES AND REALIZED INCOME OF COMING MONTHS 0,00
180 Gelecek Aylara Ait  Giderler EXPENSES OF COMING MONTHS
181 Gelir Tahakkukları ACCRUED INCOME
19 Diğer Dönen Varlıklar OTHER CURRENT ASSETS 0,00
190 Devreden KDV. DEFERRED V.A.T.
191 İndirilecek KDV V.A.T. TO BE REDUCED
192 Diğer KDV OTHER V.A.T.
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar TAXES AND FUND LEVIES PAID IN ADVANCE
195 İş Avansları JOB ADVANCES
196 Personel Avansları PERSONNEL ADVANCES
197 Sayım Tesellüm Noksanları DEFICIENT IN COUNTING AND DELIVERY
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar OTHER VARIOUS CURRENT ASSETS
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) ALLOWANCE FOR OTHER VARIOUS ASSETS (-)
1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI TOTAL OF CURRENT ASSETS 0,00

 

PASİF (KAYNAKLAR) LIABILITIES
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAK SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES
30 Mali Borçlar  FINANCIAL  LIABILITIES 0,00
300 Banka Kredileri BANK LOANS
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar LEASING PAYABLES
302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri INTEREST PAYABLES OF DEFERRED LEASE COST (-)
303 K.V Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri CURRENT PORTION OF LONG TERM L
304 Tahvil. Anapara. Borç. Taksit ve Faizleri SECURITY PRINCIPLE / INTEREST
305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler BONDS / NOTES ISSUED
306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler OTHER SECURITIES ISSUED
308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) VALUE DEFERENCE ON SEC. ISSUE
309 Diğer Mali Borçlar OTHER FINANCIAL LIABILITIES
32 Ticari Borçlar TRADE  PAYABLES 0,00
320 Satıcılar ACCOUNTS PAYABLE
321 Borç Senetleri NOTES PAYABLE
322 Borç Senetleri Reeskontu (-) REDISCOUNTS  OF  NOTES  PAYABLE
326 Alınan Depozito ve Teminatlar DEPOSITS  AND  GUARANTEES  RECEIV
329 Diğer Ticari Borçlar OTHER  TRADE  PAYABLES
33 Diğer Borçlar OTHER   PAYABLES 0,00
331 Ortaklara Borçlar DUE  FROM  SHAREHOLDERS
332 İstiraklere Borçlar DUE  FROM  AFFILIATES
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar DUE  FROM  SUBSIDIARIES
335 Personele Borçlar DUE  FROM  STAFF
336 Diğer Çeşitli Borçlar OTHER  MISC.  PAYABLES
337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) REDISCOUNTS  OF OTHER  NOTES
34 Alınan Avanslar 0,00
340 Alınan Sipariş Avansları
349 Alınan Diğer Avanslar
35 Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakedişleri 0,00
350 35.Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakedişleri
36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler TAXES  AND OTHER LIABILITIES 0,00
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar TAXES  AND  FUNDS  PAYABLE
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri SOCIAL  SECURITY  DEDUCT. PAYABL.
368 Vadesi Geçmiş,Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş OTHER  DUTIES  PAYABLE
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler OTHER  LIABILITIES
37 Borç ve Gider Karşılıkları RESERVES FOR DEBTS AND EXPENSES 0,00
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal PROV.  TAX  AND  OTHER  DUTIES  ON
Yükümlülükler Karşılıkları
371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer PREPAID  INCOME  TAX / DUTIES
Yükümlülükleri (-)
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı PROV./ TERMINATION INDEMNITIES
373 Maliyet Giderleri Karşılığı
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları PROV. / OTHER  LIABILITIES
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid. Tahakkuk INCOMES AND REALIZED EXPENSES OF COMING MONTHS 0,00
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler DEFERRED  INCOME
381 Gider Tahakkukları EXPENSE  ACCRUALS
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar OTHER SHORT – TERM EXTERNAL RESOURCES 0,00
391 Hesaplanan KDV CALCULATED V.A.T.
392 Diğer KDV OTHER V.A.T.
393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı HO  BRANCH  CURRENT  ACCOUNTS
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları STOCK  COUNT  GAINS
399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar OTHER  SHORT  TERM  LIABILITIES
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. TOTAL OF SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES 0,00

 

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR LONG TERM EXTERNAL RESOURCES
40 Mali Borçlar  FINANCIAL  LIABILITIES 0,00
400 Banka Borçları BANK  CREDITS
401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar LEASING PAYABLES
402 Ertelenmiş finansal Kiralama Borçlanma DEFERRED LEASE INTEREST PAYABLES (-)
405 Çıkarılmış Tahviller BONDS  ISSUED
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler OTHER  SECURITIES  ISSUED
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) VAKUE  DIFF.  ON  SECURITIES  ISSU (-)
409 Diğer Mali Borçlar OTHER  FINANCIAL  LIABILITIES
42 Ticari Borçlar TRADE  PAYABLES 0,00
420 Satıcılar ACCOUNTS  PAYABLE
421 Borç Senetleri NOTES  PAYABLE
422 Borç Senetleri Reeskontu (-) REDISCOUNTS  OF  NOTES  PAYABLE
426 Alınan Depozito ve Teminatlar DEPOSITS  AND  GUARANTEES  RECEIV
429 Diğer Ticari Borçlar OTHER  TRADE  PAYABLES
43 Diğer Borçlar OTHER  PAYABLES 0,00
431 Ortaklara Borçlar DUE  TO  SHAREHOLDERS
432 İştiraklere Borçlar DUE  TO  AFFILIATES
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar DUE  TO  SUBSIDIARIES
436 Diğer Çeşitli Borçlar OTHER  PAYABLES
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) REDISCOUNT  ON  OTHER  NOTES  PAY.
438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya PAYABLES  TO  GOVERNMENT
Taksitlendirilmiş Borçlar
44 Alınan Avanslar ADVANCES RECEIVED 0,00
440 Alınan Sipariş Avansları
449 Alınan Diğer Avanslar
47 Borç ve Gider Karşılıkları PROV. /  DEBTS & EXP. 0,00
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı PROV. / RETIREMENT  FEES
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları PROV. / OTHER  DEBTS & EXP.
48 Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Karşılıkları INC.  RELATING  TO  FUTURE  PERIODS 0,00
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler INC.  RELATING  TO  FUTURE  PERIODS
481 Gider Tahakkukları EXPENSE  ACCRUALS
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar OTHER  LONG  TERM.  LIABILITIES 0,00
492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin VAT  DEFERED  TO  FOLLOWING  YEARS
Edilecek KDV
493 Tesise Katılma Payları INSTALL. PARTICIPATION  SHARES
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar OTHER  LONG  TERM.  LIABILITIES
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. TOTAL OF LONG TERM EXTERNAL RESOURCES 0,00
5 ÖZKAYNAKLAR EQUITY
50 Ödenmiş Sermaye PAID-UP CAPITAL 0,00
500 Sermaye CAPITAL
501 Ödenmemiş Sermaye (-) OUTSTANDING CAPITAL (-)
502 Sermaye Olumlu farkları
52 Sermaye Yedekleri CAPITAL  RESERVES 0,00
520 Hisse Senetleri İhraç Primleri ISSUANCE  PREMIUM  ON  STOCK  SHAR
521 Hisse Senedi İptal Karları PROFIT  ON  CANCELLED  SHARES
522 M.D.V Yeniden Değerleme Artışları INCREASES FORM REVALUATION OF FIXED TANGIBLE ASSETS
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları REVALUATION  OF  INVEST.
529 Diğer Sermaye Yedekleri OTHER  CAPITAL  RESERVES
54 Kar Yedekleri OTHER  RESERVES 0,00
540 Yasal Yedekler LEGAL  RESERVES
541 Statü Yedekleri STATUTORY RESERVES
542 Olağanüstü Yedekler EXTRA ORDINARY  RESERVES
548 Diğer Kar Yedekleri OTHER  RESERVES OF PROFIT
549 Özel Fonlar SPECIAL  FUNDS
57 Geçmiş Yıllar Karları PROFIT OF PREVIOUS YEARS 0,00
570 Geçmiş Yıllar Karları PROFIT OF PREVIOUS YEARS
58 Geçmiş Yıllar Zararları (-) LOSSES OF PREVIOUS YEARS 0,00
580 Geçmiş Yıllar Zararları LOSSES FROM PREVIOUS YEARS
59 Dönem Net Karı (Zararı) NET INCOME FOR THE PERIOD 0,00
590 Dönem Net Karı NET INCOME FOR THE PERIOD
591 Dönem Net Zararı (-) NET LOSS FOR THE PERIOD
5 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI TOTAL EQUITY 0,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI TOTAL LIABILITIES 0,00

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>