Category Archives: Vergi

E-ARŞİV PORTAL TEST GİRİŞ EKRANI

1_4lSZwdk2bB7Jy0Bk-6WUXw

e-Arşiv Portalı hakkında fikir vermek amacı ile oluşturulan Test Uygulamasına giriş yapmak için;

1) Kullanıcı Öner butonuna tıklayın.

2) Örnek bir Kullanıcı Adı ve Şifre’nin oluşturulmasını bekleyin.

3) Giriş butonuna tıklayarak sisteme giriş yapın.

25.11.2019 -MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU;

e-beyanname

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçecektir. Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numaranız ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebileceğiniz işyeri sicil numaralarını Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi‘nde “Mükellef İşlemleri” modülünde “Mükellef Dosyası” altında yer alan “SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri” bölümünden kontrol edebilirsiniz. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.

01.02.2019 – 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Değişiklik

3052-gib-logo-200x200

1 No.lu KDV Beyannamesinde “İndirimler” bölümünde yer alan “102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı, Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırılarak, yerine 108 – 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir. “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV’nin Oranlara Göre Dağılımı” tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.Bu tablo yeni oluşturulacak satırların toplamını içerecek şekilde beyan edilecektir.İndirimler tablosundaki yeni kodlar beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacaktır.

108 – Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV
Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.

109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV
Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

110 – İthalde Ödenen KDV
İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

Poşet Beyannamesi Nasıl Düzenlenir

images

Yeni yasaya göre zorunlu olan Plastik Poşet beyannamesini e-devlet uygulamasından online olarak gönderebilirsiniz.Aşağıdaki altı adım takip edilerek beyannamenizi verebilirsiniz.

  • Şifreniz ile e-devlet uygulamasına giriniz.
  • Ara bölümüne (plastik poşet beyanı) yazarak veya Kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı seçilerek, yapılacak işlemler arasından ”Plastik Poşet Beyanı” başlığına girilir.
  • Beyan Tipi seçeneklerinden , (Gerçek Kişi – Tüzel Kişi ) seçeneklerinden uygun olan seçilir.
  • Açılacak sayfada sırasıyla ; Beyan yapılacak Dönem-Cep Telefonu-mail adresi-faaliyetin yapıldığı il ve adresi girilir ve Devam butonuna basılır.
  • Açılan ekranda poşet tedarik edilen firma bilgileri girilecektir.Öncelikle Yurt içi ve Yurt dışı seçeneği seçilir.Ardından sırasıyla,Poşetin alındığı firma vergi no-alındığı il-firma adı-alış birim fiyatı-satılan poşet adedi ve birim fiyatı (KDV Hariç fiyatlar yazılacaktır) —- Yurt dışı seçildiği takdirde ise, temin edilen ülke ve firma adı yazılması gerekmektedir.
  • Girişlerin ardından EKLE butonuna basmanız yeterli olacaktır.Sonraki ekranda sayfa en altında Toplam Tutar Hesapla butonu ile Tahakkuk edecek ödeme miktarını görebilirsiniz.Doğruluğunu onaylamanız için ekran altında * Yukarıdaki beyanların doğruluğunu diye devam eden açıklama metnini  onaylamanız ve Beyan Et butonun tıklamanız yeterli olacaktır.

Artık her ay 1-15 arasında beyan etmeniz gereken bildiriminizi tamamlamış ve ödemeniz gereken tutarı görebilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesinde YENİ EKLENMİŞ Yapılabilecek İşlemler

3052-gib-logo-200x200

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılabilecek İşlemler

–  Borç ödeme

–  e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması

–  Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması

–  Uzlaşma talebinde bulunulması

–  Mükellefiyet durum yazısı alınması

–  Borç durum yazısı talebinde bulunulması

–  Özelge talep edilmesi

–  İşe başlama bildiriminde bulunulması

–  Adres değişikliği bildiriminde bulunulması

–  İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması

–  İşi bırakma bildiriminde bulunulması

–  İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması

–  6183 sayılı Kanun kapsamında tecil talebinde bulunulması

–  Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması

–  Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi

–  Yukarıda sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi

–  Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen diğer iş ve işlemler.

 

Gelir İdaresi tarafından duyurulan, İnteraktif Vergi Dairesine eklenen yeni hizmetler şunlardır:

–  Vergi türü değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi

–  Kasko değerine göre MTV düzeltme talebinde bulunulması

–  İletişim bilgilerinin güncellenmesi

–  Sermaye artırımına ilişkin dilekçe verilmesi

–  Engelli vergi indirimi başvurusunda bulunulması

–  Mukimlik belgesi talebinde bulunulması

–  Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması talebinde bulunulması

–  Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulmasına ilişkin dilekçe verilmesi

–  Vergi ceza ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması talebinde bulunulması

–  Adınıza düzenlenen e-Arşiv faturalarının sorgulanması.

Gelir İdaresi tarafından ayrıca,  aşağıda sayılan işlemlerin de İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebileceği açıklanmıştır:

–  406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında ödenmesi gereken hazine payına ilişkin özelge talebinde bulunulması

–  Ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin sorgulanması

–  Belge basım bilgilerinin sorgulanması

–  Ödeme ve alındı sorgulanması

–  Defter beyan sistemine erişim. 

Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık Tebliği’nde Kur Farkları

2018-8-30-ithalatta-ortaya-cikan-kur-farklari

14 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile Sermayenin kaybı veya borca batıklık hesaplamalarında kur farkı zararları dikkate alınmayabilecektir.

Yapılan düzenleme ile Sermaye şirketlerinde , sermayenin korunması ilkesine bağlı olarak sermaye kayıpları, Sermayenin kaybı veya borca batıklık hesaplamalarında belirlenmiş düzeylere ulaştığında alacaklıların ve ortakların korunması bakımından şirket organlarının çeşitli tedbirleri alması öngörülmüştür. Sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda aşağıdaki şartlarla kur farkı zararları dikkate alınmayabilecektir:

  • Kur farkı zararlarının dikkate alınmaması ihtiyari bir hak olup Şirketler tercihlerini hesaplamada bu zararları dikkate almak yönünde de kullanabilirler.
  • Seçimlik hak 01 Ocak 2023 tarihine kadar geçerlidir.
  • Kur farkı zararları henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğmalıdır.

Amme Alacakları Gecikme Zammı Oranı Değişti !!!

kidem-tazminati-nedir-750x440

5 Eylül 2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile 19/10/2010 tarihinden bu yana %1,40 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 5/9/2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak yeniden belirlenmiştir.

2018 Temmuz itibariyle Kıdem Tazminatı tavanı

bireysel-emeklilik

Maliye Bakanlığınca yılda iki defa ‘Mali ve Sosyal Haklar’ genelgesi yayımlanmaktadır. 2018 Yılı ilk yarısında yayımlanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı 01/01/2018 ile 30/06/2018 tarihleri arası 5.001,76 TL olarak açıklanmıştı.

Maliye Bakanlığının 04/07/2018 tarihli yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi gereği 01/07/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavan tutarı 5.434,42 TL olarak açıklanmıştır.

1.06.2018 BA-BS Bildirim Fomlarında Yeni Düzenleme !!!

7143 Sayılı Kanun ile ilgili yayınlanan Genel Tebliğ gereğince, BA formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333), Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) ; yazılabilmesi için Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigortanın Yazılması Hakkında Duyuru

logo

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigortanın Yazılması Hakkında Duyuru

İhracatta e-faturada teslim şekli FOB olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılmaması, ancak, ihracatta e-faturada teslim şekli CIF olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılması gerekmekte olup, konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “ E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu” güncellenerek http://risk.gtb.gov.tr/ internet adresi duyurular bölümü üzerinden tüm yükümlülerin erişimine açılmıştır.

Söz konusu uygulama 16 Nisan 2018 tarihinde uygulamaya alınacaktır.