Category Archives: Muhasebe

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde Öngörülen Sosyal Güvenlik ve İstihdam Tedbirleri

sgk-tesvikleri

Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri arasında sosyal güvenlik ve istihdam ile ilgili olanlar:
Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi,
Asgari ücret desteğinin 2020 yılında da devam ettirilmesi,
Esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi,
Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınarak, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması,
İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla, 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkartılması,
1000 TL olan en düşük emekli maaşının 1.500 liraya yükseltilmesi,
Emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödenmesi,
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılması,
Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programının devreye alınması,
Şeklinde açıklanmıştır.
Açıklanan bu tedbirlerin uygulanması ile ilgili olarak önümüzdeki süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve SGK tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama

3052-gib-logo-200x200
Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona Virüs (COVID-19) salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar ve katma değer vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Bu kapsamda bahse konu ödemeleri 6 ay süre ile ertelenen mükelleflerin faaliyet alanları ana hatları ile aşağıda yer almaktadır.
Söz konusu faaliyet alanlarına yönelik detaylı açıklamalar ile uygulamaya ilişkin esaslar ileride yapılacak açıklamalarda duyurulacaktır.
Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları
1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri
Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar
2. Demir Çelik ve Metal Sanayii
Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı
3. Otomotiv
Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile toptan ve perakende satışı
4. Lojistik-Ulaşım
Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her türlü şehir içi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri
5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri
Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler
6. Konaklama
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler
7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler
8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri
Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalat ve satışı
9. Etkinlik ve Organizasyon
Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon faaliyetleri

Ba-Bs Bildirim Formlarında Limit Aşağıya Çekiliyor !!!!

 

BA BS Formlarında Limit Aşağıya Çekiliyor !!!!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planını” açıkladı. Bütün sektörleri içine alan eylem planında şu an uygulanan  vergi oranlarında  artış getirmemekle  birlikte mükellefleri ve biz Mali Müşavirleri yeni yükümlülükler bekliyor.

Eylem Planında  kayıt dışı ekonominin GSYH ’ya oranının beş puan aşağıya çekilmesi ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının yine beş puan azaltılması hedefleniyor.

B Formları beyan sınırı ?

Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı

smmm-wTURMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mttşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÛVENCE İLKE VE
ESASLARIHAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar
Amaç
MADDE 1 – Bu mecburi meslek kararmm amacı, Muhasebe, Denetim ve Damşmanlık İşletmeleri tarafindan verilecek olan hizmetlerin, değişen toplumsal duyarhhk ve sorumluluklar doğrultusunda kurumsal bir anlayışla sunulmasım temin etmek üzere meslek mensuplannın işyeri, hizmet ve kalite güvence ilke ve esaslanm düzenlemektir.

Türkçe İngilizce Hesap Planı

ppposs-profit-800x800

60 BRÜT SATIŞLAR GROSS SALES 0,00
600 Yurtiçi Satışlar Domestıc Sales
601 Yurtdışı Satışlar Export Sales
602 Diğer Gelirler Other Income
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) SALES DEDUCTIONS 0,00
610 Satıştan İadeler(-) Sales Returns
611 Satış İskontoları(-) Sales Deductıons
612 Diğer İndirimler(-) Other Deductıons
NET SATIŞLAR NET SALES 0,00
62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-) COST OF SALES 0,00
620 Satılan Mamuller Maliyeti(-) Cost of Goods Sold (Product)
621 Satılan Ticari  Mallar Maliyeti(-) Cost of Goods Sold (Trade)
622 Satılan Hizmet Maliyeti(-) Cost of Servıces Rendered
623 Diğer Satışların Maliyeti(-) Cost of sales (Other)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES 0,00
63 FAALİYET GİDERLERİ(-) OPERATING EXPENSES 0,00
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) Research & Devpt Exp.
631 Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-) Mark. Sellıng & Dıstrıb Ext.
632 Genel Yönetim Giderleri(-) General Admınıstr. Exp.
FAALİYET KARI VEYA ZARARI OPERATING PROFIT OR LOSS 0,00
64 DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP. 0,00
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Dıvıdend Income From Affılıate
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Dıvıdend Inc. From Subsıdıarıes
642 Faiz Gelirleri Interest Income
643 Komisyon Gelirleri Commıssıon Income
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Provısıons No Longer Requıred
645 Menkul Kıymet Satış Karları Profıt on Sale of Marketables
646 Kambiyo Karları Profıt From Foreıgn Currencye
647 Reeskont Faiz Gelirleri Redıscount Interest Gaıns
649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar Other Operatıonal Incomes
65 DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-) EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP. 0,00
653 Komisyon Giderleri (-) Commıssıon Expenses
654 Karşılık Giderleri (-) Provısıons
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) Loss on Sale of Marketable sec
656 Kambiyo Zararları (-) Exchange Rates Losses
657 Reeskont Faiz Giderleri (-) Redıscount Interest Expense
659 Diğer Gider ve Zararlar (-) Other Ordınary Exp. Losses
66 FİNANSMAN GİDERLERİ(-) FINANCIAL EXPENSES 0,00
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Fınancıal Expenses (Short Term)
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Fınancıal Expenses (Long Term)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR  INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS 0,00
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR NON-OPERAT REVENUES / P 0,00
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Prıor Perıod Revenues / Profıt
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Other Non-Operat. Revenues / P
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) EXTRAORD EXPENSES LOSSE 0,00
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) Idle Capacıty Expenses Losses
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Prıor Perıod Expenses Losses
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) Other Extraord.ExpensesLosse
69 690.DÖNEM KARI VEYA ZARARI INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD 0,00
691 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) Prov/Taxes Statutory Oblıg. 0,00
692.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI NET PERIOD PROFIT OR LOSS 0,00