Monthly Archives: Kasım 2018

İnteraktif Vergi Dairesinde YENİ EKLENMİŞ Yapılabilecek İşlemler

3052-gib-logo-200x200

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılabilecek İşlemler

–  Borç ödeme

–  e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması

–  Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması

–  Uzlaşma talebinde bulunulması

–  Mükellefiyet durum yazısı alınması

–  Borç durum yazısı talebinde bulunulması

–  Özelge talep edilmesi

–  İşe başlama bildiriminde bulunulması

–  Adres değişikliği bildiriminde bulunulması

–  İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması

–  İşi bırakma bildiriminde bulunulması

–  İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması

–  6183 sayılı Kanun kapsamında tecil talebinde bulunulması

–  Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması

–  Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi

–  Yukarıda sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi

–  Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen diğer iş ve işlemler.

 

Gelir İdaresi tarafından duyurulan, İnteraktif Vergi Dairesine eklenen yeni hizmetler şunlardır:

–  Vergi türü değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi

–  Kasko değerine göre MTV düzeltme talebinde bulunulması

–  İletişim bilgilerinin güncellenmesi

–  Sermaye artırımına ilişkin dilekçe verilmesi

–  Engelli vergi indirimi başvurusunda bulunulması

–  Mukimlik belgesi talebinde bulunulması

–  Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması talebinde bulunulması

–  Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulmasına ilişkin dilekçe verilmesi

–  Vergi ceza ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması talebinde bulunulması

–  Adınıza düzenlenen e-Arşiv faturalarının sorgulanması.

Gelir İdaresi tarafından ayrıca,  aşağıda sayılan işlemlerin de İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebileceği açıklanmıştır:

–  406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında ödenmesi gereken hazine payına ilişkin özelge talebinde bulunulması

–  Ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin sorgulanması

–  Belge basım bilgilerinin sorgulanması

–  Ödeme ve alındı sorgulanması

–  Defter beyan sistemine erişim.