Monthly Archives: Mart 2017

00687 Kanun Numarası ile Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru.

indir

 

 

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/55

KONU: 00687 Kanun Numarası ile Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan 23/03/2017 tarihli duyuruya göre; 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan prim desteğinden yararlanacak işverenlerin, ortalama sigortalı sayısı yönünden yersiz yararlanmalarının engellenmesi amacıyla e-Bildirge programlarında gerekli düzenlemeler yapılmış olup, e-Bildirge programlarında yer alan “Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” linkinden “Cari Dönemler” menüsü seçilmek suretiyle, destek kapsamına giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadıklarının işverenlerce kontrolü sağlanmıştır.

SİGORTA PRİM BORÇLARININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

images

           Bilindiği ve 13/2/2017 tarihli duyurumuzda da açıklandığı üzere 6770 sayılı Kanun uyarınca ertelenecek olan sigorta primleri, ilgili döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi gereken yasal süre sona erdikten sonra Genel Müdürlüğümüzce çalıştırılan program vasıtasıyla tespit edilmektedir.

         Bu işlem sırasında tahsilat programlarının kapatılması gerektiğinden, 2017/Şubat ayına ait ertelenecek sigorta primleri 25/3/2017-26/3/2017 (Cumartesi, Pazar) tarihleri arasında tespit edilecek olup 25/3/2017-26/3/2017 tarihleri arasında çalışmaların devam ettiği süre zarfında tahsilat işlemi yapılmayacaktır.

       Dolayısıyla 2017 Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan sigorta prim borçlarından dolayı prim ertelemesinden yararlanmak isteyen işverenlerimizin erteleme kapsamına girmeyen borçlarını 27/3/2017 ila 31/3/2017 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir.

        Bu bağlamda prim ertelemesinden yararlanmak istemediğini beyan eden işverenlerimiz hariç olmak üzere 27/3/2017 ila 31/3/2017 tarihleri arasında yapılacak ödemeler sırasında banka ekranlarına ertelenmiş ve asgari ücret desteği düşülmüş olan borç tutarı yansıtılacağından, işverenlerimizin ekranda gösterilen borcun tamamını ödemeleri icap etmektedir.

           İşverenlerimize saygıyla duyurulur.

Tapu Harç Oranı Değişikliği – Damga Vergisi Oranının Sıfırlanması

mtm2mjc4mz-cins_degisikligi_tapu_harci_2015

Tapu Harç Oranı Değişikliği – Damga Vergisi Oranının Sıfırlanması
15 Mart 2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazetede; inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türlerinde uygulanan damga vergisi oranlarında, bazı tapu işlemlerinde uygulanan tapu harcı oranın da değişiklik yapan 2017/9973 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tablo
15 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30008
Karar Sayısı : 2017/9973
Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/3/2017 tarihli ve 30219 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
13/3/2017 TARİHLİ VE 2017/9973 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
MADDE 1– (1) Bu Karar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden aynı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kâğıtlara ait damga vergisi oranları ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasının son paragrafında yer alan hüküm uyarınca, söz konusu fıkrada yer alan nispi harcın gayrimenkullerin türleri itibarıyla yeniden belirlenmesi ile 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan yetkiye istinaden, yurt dışından kullanılan bazı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranının yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2– (1) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar” başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentlerinde yer alan kâğıtlar için damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak uygulanır.
MADDE 3– (1) 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 4– (1) Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), bir yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.
MADDE 5– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6– (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanma durumu ?

sgk_bagkur_erken_emeklilik_61

 

Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanma durumu ?

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında bu maddeyle düzenlenen

687 KHK ile öngörülen işveren desteğinden yararlanma şartı olan 2016 yılı aralık ayındaki işçi sayısına ilave olarak çalıştırılma durumunun ; 01.01.2017 tarihinden sonra yeni kurulan işyerlerindeki durumu ?

687_sayili_khk_resmi_gazete_de_yayimlandi_h103370_60732

 

687 KHK ile öngörülen işveren desteğinden yararlanma şartı olan

01.03.2017 – 2016 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK;

e-beyanname

01.03.2017 – 2016 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK;

2016 yılı vergilendirme dönemine ait Ticari, Zirai veya Mesleki kazançlara varsa diğer kazançlarına (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programınında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hazırlanması !!!

e-beyanname

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

01.06.2017 Tarihinde Kırşehir ilinde alınmaya başlanacak olan, vergi kanunlarına göre yapılan kesintiler ile 5510 sayılı Kanun madde 4/1-a kapsamında prim ve hizmet bilgilerinin beyan edileceği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi “Gerekli Programlar” bölümünde yer almaktadır.