Monthly Archives: Nisan 2015

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

images (1)

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 24.04.2015 tarihli ve VUK-76 / 2015-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Babalık İZNİ 5 GÜN Oldu :)

erkek-ne-zaman-baba-olmaya-hazir-olur-3701878_5577_o

4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Mazeret izni
EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.
İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile ”Elektronik Defter” Uygulaması Kapsamında 30 Nisan 2015 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken ”Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresinin Uzatılması.

Kendi isteğinle işten ayrıl Kıdem Tazminatını al !!

Normal şartlarda eğer istifa ederseniz kıdem tazminatı hakkınız olmaz.Ancak 08.09.1999 öncesinde ilk kez sigortalı olmuş iseniz, 15 yıl sigortalı geçen süre ve 3.600 prim ödemeniz var ise Kıdem Tazminatını alarak kendi isteğinizle ayrılmanız mümkündür. Bu koşullara sahip iseniz öncelikle SGK dan bu durumu açıklayan bir yazı almanız gerekmektedir. Bu yazıyla insan kaynaklarına gidebilirsiniz. Önemli bir konu da son işyerinde çalıştığınız süre kadar tazminat alabilirsiniz. Örneğin;
15 yıllık çalışmalarınız farklı işyerlerinde toplam olabilir, Tazminat hesabında son işyerindeki çalışma süreniz dikkate alınacaktır.

Gereksiz yere SGK Damga Vergisi Ödemeyin !!!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun Prim Oranları ve Devlet Katkısı başlıklı 81-c maddesi ne göre  “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder, şeklinde olup,01.09.2013 öncesi Prim Tablosu aşağıdaki gibiydi,

Sahte e-Postalara Dikkat!

Sahte e-Postalara Dikkat!      16-04-15 16:19
Gelir İdaresi Başkanlığının adı kullanılarak “Vergi İadesi Bildirimi” veya “Geri Ödeme” konu başlığı ile sahte e-postaların (örnek: gib.gov.tr@secureserver.net) gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu e-postalar ile mükelleflerden kredi kartı bilgileri, şahsi bilgileri vb. istenmektedir.Gelir İdaresi Başkanlığı kesinlikle e-posta yolu ile bilgi talebinde bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için konunun adli makamlara da iletilmesi önem arz etmektedir. 

Gönderilen e-posta örneği:

Tüzel Kişilikte Huzur Hakkının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

13.01.2011 de kabul edilen 6102 Sayılı YTTK ya göre hayatımızdaki önemli değişiklik gerçekte de formaliteden bulundurulan ortaklıkları artık resmiyete dökmüştür.Artık tek kişilik şirket kurma hem gereksiz yere ortaklıkları hemde gereksiz formaliteleri (gerek Ticaret Odaları gerekse Bağkur ) ortadan kaldırmıştır.

YTTK nda Yönetim Kurulu üye sayısı ,yönetim ve temsil ve temsil yetkisi konularında ki düzenlemeler açıkça ortaya konmuştur.Yapılan bu düzenlemer ışığında Tüzel Kişiliğin Şirket Yönetim Kurulu olması durumunda elde edeceği huzur hakkının Vergi Kanunları uyarınca GİB tarafından verilen özelge aynen aşağıdaki gibidir,

Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere CEZA ?

449 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ
Resmi Gazete No 29322
Resmi Gazete Tarihi 10/04/2015
1. Giriş:
Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
2. Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük Cezalarına İlişkin Açıklamalar:

YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLMESİ İÇİN SON AY İÇERİSİNE GİRİLMİŞTİR.

YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLMESİ İÇİN SON AY İÇERİSİNE GİRİLMİŞTİR.

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi Siciline kayıtlı işletmelerin, 2014 yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2015 tarihi gece yarısına kadar vermeleri zorunludur. Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında İdari para cezası uygulanacaktır. Lütfen Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası(www.sanayi.gov.tr) e-hizmetler bölümünde bulunan Sanayi Sicil Bilgi(https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) sistemini kullanarak işlemlerinizi yapınız. Son günlerde yaşanabilecek olan yoğunluklardan etkilenmemek ve ceza durumuna düşmemek için işlemlerinizi son güne bırakmamanız önem arz etmektedir. Sistem 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Gün içinde yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle mesai saati dışında da (Hafta sonu dahil, evinizden, işyerinizden ) Yıllık İşletme Cetveli girişi yapabilirsiniz.

Sanayi Genel Müdürlüğü

BİLİM,SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğinde E Fatura zorunluluğu

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 421)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 448)

Resmi Gazete Sayısı 29316
Resmi Gazete Tarihi 04/04/2015
Kapsam

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 4212)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.