Monthly Archives: Mart 2015

Bedelsiz teslimlere ilişkin muhasebe kaydının nasıl olacağı, bedelsiz ihracat ve ithalatların Ba-Bs bildirim formlarında nasıl gösterileceği ve belge düzeni hakkında özelge

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 67854564-1741-51-30/01/2015

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz belirtilerek;
– Bedelsiz ihracat işlemlerinde faturanın sadece mal cinsi ve miktarını gösterecek şekilde sıfır bedelli mi yoksa emsal bedel üzerinden mi düzenleneceği,
– Bedelsiz teslimlere ilişkin muhasebe kaydının nasıl olacağı,
– Bedelsiz ihracat ve ithalatların Ba-Bs bildirim formlarında nasıl gösterileceği,
– Yurt içi bedelsiz numune teslimlerinde teslimin sadece sevk irsaliyesi ile yapılabilmesinin mümkün olup olmadığı
hususlarında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

E -Bildirge de Güvenlik

SGK’nın İnternet Şubesi projesindeki temel hedefi, işverenlerin ebildirge işlemlerini internet erişimlerinin bulunduğu her noktadan gerçekleştirebilmeleridir.

İş güvenliği hizmetlerine devlet desteği

Ondan az çalışanı bulunan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esasları 24.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiş ve uygulama esasları 2013/98 sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Yönetmelikle getirilen düzenlemelerin nasıl uygulanacağı ise 03 Mayıs 2014 tarih ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan ve 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile açıklanmıştır.

Kredi kartı ile yaptığınız satışlarda faturanın düzenlenme süresi ile katma değer vergisi uygulaması hakkında

Tarih 10/12/2009
Sayı B.07.1.GİB.0.01.29/2921-229-1243-116838
Kapsam
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SAYI    : B.07.1.GİB.0.01.29/2921-229-

KONU :

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden kredi kartı ile yaptığınız satışlarda faturanın düzenlenme süresi ile katma değer vergisi uygulaması hususlarında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Kıdem tazminatından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır mı ?

Esasen Kıdem tazminatı Gelir Vergisinden muaftır. Ancak Gelir Vergisi Kanunu bu duruma üst sınır koymuştur. GVK Md 25 teki hükme göre, Kıdem Tazminatının miktarı işçinin 24 aylık ücretini aştığı taktirde, aşan kısım üzerinden vergi hesaplanır. Buna göre kıdem tazminatından vergi muafiyeti ,işçinin 24 aylık ücreti tutarı içindir.

GVK MD 25.7. (Değişik: 17/10/1980 – 2320/2 md.) 1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.)