Monthly Archives: Ocak 2015

Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı

smmm-wTURMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mttşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÛVENCE İLKE VE
ESASLARIHAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar
Amaç
MADDE 1 – Bu mecburi meslek kararmm amacı, Muhasebe, Denetim ve Damşmanlık İşletmeleri tarafindan verilecek olan hizmetlerin, değişen toplumsal duyarhhk ve sorumluluklar doğrultusunda kurumsal bir anlayışla sunulmasım temin etmek üzere meslek mensuplannın işyeri, hizmet ve kalite güvence ilke ve esaslanm düzenlemektir.

2015 KDV Oranları

KDV Oranları
(29.12.2014 tarihi itibarıyla güncellenmiştir)

Mal teslimlerine ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları, 30.12.2007 tarih ve 2007/13033 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile belirlenmiştir. Bu Karar’da çeşitli tarihlerde bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri de içeren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na aşağıda yer verilmiştir.

Madde 1

(1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

  1. a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
  2. b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
  3. c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

olarak tespit edilmiştir.

2015 Asgari Ücret Hesaplama

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
1.6 AY ORAN

Brüt Ücret 1.201,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 168,21 TL( 14,00%)
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,02 TL( 1,00%)
Gelir Vergisi Matrahı 1.021,28 TL
Gelir Vergisi 153,19 TL( 15,00%)
Damga Vergisi 9,12 TL(0,759%)
Kesintiler Toplamı 342,54 TL
Asgari Geçim İndirimi(Bekar ve Çocuksuz) 90,11 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 949,07 TL

2.6 AY ORAN

Brüt Ücret 1.273,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 178,29 TL (14,00%)
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,74 TL (1,00%)
Gelir Vergisi Matrahı 1.082,48
Gelir Vergisi 162,37 TL (15,00%)
Damga Vergisi 9,67 TL( 0,759%)
Kesintiler Toplamı 363,06 TL
Asgari Geçim İndirimi(Bekar ve Çocuksuz) 90,11 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 1.000,54 TL