Monthly Archives: Aralık 2014

2015 Yılı (G.V.K. Madde:103)

2015 Yılı (G.V.K. Madde:103)
12.000 TL’ye kadar 15%
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası 20%
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası 27%
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası 35%

Türkçe İngilizce Hesap Planı

ppposs-profit-800x800

60 BRÜT SATIŞLAR GROSS SALES 0,00
600 Yurtiçi Satışlar Domestıc Sales
601 Yurtdışı Satışlar Export Sales
602 Diğer Gelirler Other Income
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) SALES DEDUCTIONS 0,00
610 Satıştan İadeler(-) Sales Returns
611 Satış İskontoları(-) Sales Deductıons
612 Diğer İndirimler(-) Other Deductıons
NET SATIŞLAR NET SALES 0,00
62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-) COST OF SALES 0,00
620 Satılan Mamuller Maliyeti(-) Cost of Goods Sold (Product)
621 Satılan Ticari  Mallar Maliyeti(-) Cost of Goods Sold (Trade)
622 Satılan Hizmet Maliyeti(-) Cost of Servıces Rendered
623 Diğer Satışların Maliyeti(-) Cost of sales (Other)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES 0,00
63 FAALİYET GİDERLERİ(-) OPERATING EXPENSES 0,00
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) Research & Devpt Exp.
631 Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-) Mark. Sellıng & Dıstrıb Ext.
632 Genel Yönetim Giderleri(-) General Admınıstr. Exp.
FAALİYET KARI VEYA ZARARI OPERATING PROFIT OR LOSS 0,00
64 DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP. 0,00
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Dıvıdend Income From Affılıate
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Dıvıdend Inc. From Subsıdıarıes
642 Faiz Gelirleri Interest Income
643 Komisyon Gelirleri Commıssıon Income
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Provısıons No Longer Requıred
645 Menkul Kıymet Satış Karları Profıt on Sale of Marketables
646 Kambiyo Karları Profıt From Foreıgn Currencye
647 Reeskont Faiz Gelirleri Redıscount Interest Gaıns
649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar Other Operatıonal Incomes
65 DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-) EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP. 0,00
653 Komisyon Giderleri (-) Commıssıon Expenses
654 Karşılık Giderleri (-) Provısıons
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) Loss on Sale of Marketable sec
656 Kambiyo Zararları (-) Exchange Rates Losses
657 Reeskont Faiz Giderleri (-) Redıscount Interest Expense
659 Diğer Gider ve Zararlar (-) Other Ordınary Exp. Losses
66 FİNANSMAN GİDERLERİ(-) FINANCIAL EXPENSES 0,00
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Fınancıal Expenses (Short Term)
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Fınancıal Expenses (Long Term)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR  INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS 0,00
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR NON-OPERAT REVENUES / P 0,00
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Prıor Perıod Revenues / Profıt
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Other Non-Operat. Revenues / P
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) EXTRAORD EXPENSES LOSSE 0,00
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) Idle Capacıty Expenses Losses
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Prıor Perıod Expenses Losses
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) Other Extraord.ExpensesLosse
69 690.DÖNEM KARI VEYA ZARARI INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD 0,00
691 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) Prov/Taxes Statutory Oblıg. 0,00
692.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI NET PERIOD PROFIT OR LOSS 0,00

Şirketlerde Birleşme / Kolaylaştırılmış Birleşme

Calculating-profit

 

6102 Sayılı YTTK 145.Maddesi ne göre (1) Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan şirketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır.
Birleşme sözleşmesinin içeriği ise 145.Maddesinde açıklanmıştır.

a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukukî türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini,
b) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,
c) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları, d) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,
e) Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilânço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,
f) Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini,
g) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,
h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,
i) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini,
içermesi zorunludur.

Servis Taşımacılığında KDV Tevkifatında özellikli durumlar

154545

01.05.2012 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği tebliğin 3.2.11 SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ bölümünde, tüm KDV mükellefleri ile kamu kurum ve kuruluşları, belirlenmiş alıcıların; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımlarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir. Bunun yanında Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.